Een overzicht van wijzigingen die de Omgevingswet met zich brengt voor toezicht en handhaving vindt u hier. In een serie blogs zal de komende jaren worden ingegaan op de wijze waarop toezichthouders en handhavers zich (kunnen) voorbereiden op de wet. Moeten ze er al wat mee en zo ja, wat?

1 november 2019 - In 2014 is de  landelijke handhavingstrategie (hierna LHS) als onderdeel van het VTH – stelsel (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) verschenen. De LHS is niet alleen geschreven voor het omgevingsrecht. Het kan ook voor de handhaving van andere regels gebruikt worden....

25 januari 2019 - De Omgevingswet is vooral gericht op het ‘Anders werken’, waarbij de focus ligt op het bereiken van de doelstelling van de wet: een veilige, gezonde en leefbare leefomgeving. Hoe bereik je dat? Door integraal naar een initiatief te kijken, samen te...

26 juli 2018 - Tweede helft 2017 heeft in opdracht van het (landelijke) Programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ een inventarisatie plaatsgevonden naar de wensen die toezichthouders en handhavers hebben ter voorbereiding op de komst van de Omgevingswet in 2021. De...

27 maart 2018 - De Omgevingswet vraagt van de uitvoeringspraktijk om flexibiliteit en dat uit zich in minder regels, althans op rijksniveau. We moeten nog afwachten wat de decentrale overheden doen met hun (nieuwe) regelbevoegdheden. Het is niet uitgesloten dat er meer regels komen en...

22 november 2017 - Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Met de Omgevingswet bundelt de overheid alle regels voor ruimtelijke projecten. De Omgevingswet integreert 26 wetten op het gebied van de fysieke omgeving in één wet. De Omgevingswet heeft betrekking op de...