Een overzicht van wijzigingen die de Omgevingswet met zich brengt voor toezicht en handhaving vindt u hier. In een serie blogs zal de komende jaren worden ingegaan op de wijze waarop toezichthouders en handhavers zich (kunnen) voorbereiden op de wet. Moeten ze er al wat mee en zo ja, wat?

De Omgevingswet is vooral gericht op het ‘Anders werken’, waarbij de focus ligt op het bereiken van de doelstelling van de wet: een veilige, gezonde en leefbare leefomgeving. Hoe bereik je dat?...

Er heeft tweede helft 2017 in opdracht van het (landelijke) Programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ een inventarisatie plaatsgevonden naar de wensen die toezichthouders en handhavers hebben ter voorbereiding op de komst van de Omgevingswet in 2021. ...

De Omgevingswet vraagt van de uitvoeringspraktijk om flexibiliteit en dat uit zich in minder regels, althans op rijksniveau. We moeten nog afwachten wat de decentrale overheden doen met hun (nieuwe) regelbevoegdheden. Het is niet uitgesloten dat er meer regels komen en dat die ook verschillen...

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Met de Omgevingswet bundelt de overheid alle regels voor ruimtelijke projecten. De Omgevingswet integreert 26 wetten op het gebied van de fysieke omgeving in één wet. De Omgevingswet heeft betrekking op de gehele fysieke omgeving en...