Wat betekent De Landelijke Voorziening van het Digitale Stelsel Omgevingswet voor toezicht en handhaving?

Blog Annemiek Tubbing – 12 februari 2020

Het wordt heel spannend: gaat de Omgevingswet per 1 januari 2021 van start of toch later? Een van de knelpunten vormt de Landelijke Voorziening van het Digitale Stelsel Omgevingswet (afgekort tot DSO-LV). De minister van Milieu en Wonen heeft er in ieder geval vertrouwen in dat het allemaal op tijd voor elkaar komt. Medio dit jaar zullen we het zeker weten. Geen reden om achterover te leunen. De vraag is of toezichthouders en handhavers ook voordeel zullen hebben van het DSO en zo ja, in welke zin en mate?

Het antwoord is enigszins teleurstellend: DSO-LV speelt voor toezicht & handhaving – voorlopig – nog een bescheiden rol.

Ondersteuningsbehoefte

In 2017 is toezichthouders en handhavers gevraagd wat hun wensen zijn t.a.v. de ondersteuning bij de invoering van de Omgevingswet (zie mijn blog van 26 juli 2018 daarover en het rapport Resultaten verkenning ondersteuningsbehoefte toezicht en handhaving bij de implementatie van de omgevingswet, februari 2018)  Daaruit kwam onder andere naar voren dat zij hun werkprocessen willen koppelen aan vergunningverlening of andere van toepassing zijnde besluiten waarin de overheid om toestemming wordt gevraagd of op de hoogte wordt gebracht van een activiteit (ontheffingen, verklaringen van geen bedenkingen, meldingen etc.). Daarnaast wilde men graag digitaal informatie uitwisselen met andere handhavingspartners. De landelijke voorziening van DSO voorziet daar voorlopig niet in. Er komt wel een samenwerkvoorziening, maar die biedt geen ruimte aan handhavingsinformatie. Het basisniveau beperkt zich tot de behandeling van aanvragen en initiatieven van concept-aanvragen. Dit is het vooroverleg dat we nu ook kennen. Later komt daar het samenwerken aan plannen en initiatieven bij. Wel wordt benadrukt dat op regionaal en lokaal niveau verdergaande vormen van (digitale) samenwerking mogen worden ontwikkeld.

Inspectieview

De redenen waarom nog niet tegemoet gekomen kan worden aan de wens van de toezichthouders en handhavers is de complexiteit van een dergelijk systeem en de daarmee gepaard gaande tijd en hoge kosten. Daarnaast speelt ook het vaker bij handhavingsinformatie terugkerende discussiepunt van de privacybescherming een belemmerende rol.

De webapplicatie Inspectieview is op dit moment het best beschikbare digitale instrument om handhavingsinformatie uit te wisselen (zie het interview met Ger de Boer, stelselmanager Inspectieview, waarin hij benadrukt dat het systeem AVG-proof is). Voorlopig zal er op landelijk niveau in ieder geval geen andere informatie, bijvoorbeeld vergunningen en meldingen, digitaal gekoppeld kunnen worden aan informatie over handhaving.

Mogelijkheden nu en in de toekomst

Toezichthouders en handhavers kunnen wel – net als hun collega’s van vergunningverlening – kennis nemen van de aanvragen en meldingen die via het huidige digitale stelsel (het Omgevingsloket) worden ingediend. Ze kunnen dan beoordelen of een aanvraag binnen de geldende regels past. Dat is nu niet direct het werk van een toezichthouder/handhaver, maar van de vergunningverlener. De toezichthouder kan wel kijken of er zich mogelijk risico’s voordoen, gelet op de persoon van de indiener/melder of de locatie.

Bevoegde gezagen kunnen – eventueel samen met andere bevoegde gezagen – wel ervoor kiezen om – alle beschikbare informatie te koppelen. In dat geval is het DSO-LV  ook van belang voor toezichthouders en handhavers omdat dan alle regels die gelden voor een bepaalde locatie bij elkaar staan. Hoe beter dit systeem gevuld is met informatie, hoe beter ook de toezichthouder/handhaver is geïnformeerd. Nu handhavingsinformatie voorlopig niet te vinden is in het DSO-LV, is het advies om daarvoor – in samenwerking met de overige handhavingspartners in het gebied/regio – zelf iets anders te verzinnen, indien en voor zover Inspectieview daarin niet voorziet.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.