Whitepapers

Ontdek de kwaliteit van VIND Handhaving

Whitepaper; het op de juiste wijze afdoen van afval

Het komt nogal eens voor dat de verkeerde feitcode voor het bijplaatsen van afval wordt gebruikt. Er wordt dan gebruik gemaakt van feitcode H 025 op grond van de Wet milieubeheer. Ook blijkt dat het aan de bewijsvoering nogal eens schort. Dat betekent dat iemand voor het bijplaatsen zomaar een strafbeschikking van € 380,- kan ontvangen. In de whitepaper van VIND Handhaving leest y waarom dit niet kan, en wat dan wel de juiste wijze van afdoen is.

Benieuwd hoe het zit? Lees het in dit whitepaper

Kennisdocument voorbeeld proces-verbaal belediging ambtenaar

Op VIND Handhaving vindt u verschillende voorbeelden van ingevulde processen-verbaal met een casus en toelichting erbij. Er zijn voorbeelden gemaakt bij overtredingen van feitcodes, feiten milieu, het beschermingspakket voor de boa, de Wabo en zelfs een aantal waarbij sprake is van sfeerovergang (van toezicht naar opsporing). Uit de processen-verbaal bij het beschermingspakket voor de boa hebben we een voorbeeld gekozen. In dit document vindt u voor de overtreding ‘belediging ambtenaar in functie’ een casus, een daarbij behorend ingevuld proces-verbaal en toelichting van de auteur.

Privacy in praktijk. Welke privacyregels gelden voor de BOA?

Sinds mei 2018 zijn er nieuwe Europese privacyregels in werking getreden en verwerkt in de Nederlandse wetgeving. Iedereen is daar wel van op de hoogte, maar de toepassing van deze nieuwe regels laat soms nog te wensen over. Nu de Wet politiegegevens is aangepast, is het als BOA belangrijk om te weten welke privacyregels nu precies wanneer gelden. Er is namelijk een verschil in de toepassing van de privacyregels over het verwerken van persoonsgegevens bij enerzijds toezicht en anderzijds opsporing.

 

Benieuwd hoe het zit in de praktijk? Lees het in dit whitepaper

De belangrijke samenhang tussen risicoanalyse en preventie

In dit whitepaper wordt ingegaan op het stimuleren van gewenst naleefgedrag bij burgers en bedrijven (preventie), het inschatten van de risico’s op niet naleven en hoe toezicht en handhaving daar zo goed mogelijk en efficiënt op af te stemmen. Kortom het gaat om het maken van keuzes. Hoeveel handhaving en middelen zet je waar op in en op welke wijze? Wat is de meest geschikte aanpak om naleefgedrag te bevorderen?

Hoe maak je de afweging tussen sanctioneren of waarschuwen?

Niemand vindt het leuk om een bekeuring te krijgen, al helemaal niet als het om een relatief klein vergrijp gaat. Maar ook het uitdelen van een bekeuring is niet altijd even prettig, of gemakkelijk. Soms speelt de administratieve rompslomp voor de opsporingsambtenaar mee om de burger niet ‘lastig te vallen’ met een bekeuring voor een kleine overtreding. Natuurlijk regels, moeten gehandhaafd worden. Maar een opsporingsambtenaar ziet feiten soms ook door de vingers.

 

Dus dan ontstaat de vraag; Hoe voorkom je ogenschijnlijke willekeur bij sanctioneren voor lichte overtredingen? Welke speelruimte heeft een handhaver?

U leest het in deze whitepaper

Vergunningverlening, toezicht en handhaving

In onze leefomgeving vinden veel verschillende menselijke activiteiten plaats. Soms hebben die activiteiten een negatieve invloed op de kwaliteit van ons leefmilieu. Daarom zijn er wetten en regels op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening, brandveiligheid, openbare ruimte, bouwen en slopen.
Deze wetten en regels zijn door de overheid opgesteld om ervoor te zorgen dat we met elkaar in een veilige en leefbare omgeving kunnen wonen, werken en recreëren. Mensen die activiteiten uitvoeren zijn hiervoor in de eerste plaats zelf verantwoordelijk. Mogelijk schade, hinder en overlast moet worden
voorkomen of hersteld. Dit is soms erg complex en daarom is besloten dat de overheid regels stelt, vergunningen (V) afgeeft, toezicht (T) houdt en handhaaft (H) als dat nodig is (VTH-taken). In deze whitepaper kunt u lezen hoe het uitvoeren van deze VTH-taken in Nederland vastgelegd en georganiseerd is. Het onderwerp wordt met name belicht vanuit het perspectief van gemeenten en geeft een doorkijkje naar de toekomst.

Nieuwe whitepapers als eerste lezen?

Schrijf u in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief met nieuws over jurisprudentie, wet- en regelgeving en interessante webinars en whitepapers!