Whitepapers

Ontdek de kwaliteit van VIND Handhaving

De belangrijke samenhang tussen risicoanalyse en preventie

In dit whitepaper wordt ingegaan op het stimuleren van gewenst naleefgedrag bij burgers en bedrijven (preventie), het inschatten van de risico’s op niet naleven en hoe toezicht en handhaving daar zo goed mogelijk en efficiënt op af te stemmen. Kortom het gaat om het maken van keuzes. Hoeveel handhaving en middelen zet je waar op in en op welke wijze? Wat is de meest geschikte aanpak om naleefgedrag te bevorderen?

Hoe maak je de afweging tussen sanctioneren of waarschuwen?

Niemand vindt het leuk om een bekeuring te krijgen, al helemaal niet als het om een relatief klein vergrijp gaat. Maar ook het uitdelen van een bekeuring is niet altijd even prettig, of gemakkelijk. Soms speelt de administratieve rompslomp voor de opsporingsambtenaar mee om de burger niet ‘lastig te vallen’ met een bekeuring voor een kleine overtreding. Natuurlijk regels, moeten gehandhaafd worden. Maar een opsporingsambtenaar ziet feiten soms ook door de vingers.

 

Dus dan ontstaat de vraag; Hoe voorkom je ogenschijnlijke willekeur bij sanctioneren voor lichte overtredingen? Welke speelruimte heeft een handhaver?

U leest het in deze whitepaper

Vergunningverlening, toezicht en handhaving

In onze leefomgeving vinden veel verschillende menselijke activiteiten plaats. Soms hebben die activiteiten een negatieve invloed op de kwaliteit van ons leefmilieu. Daarom zijn er wetten en regels op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening, brandveiligheid, openbare ruimte, bouwen en slopen.
Deze wetten en regels zijn door de overheid opgesteld om ervoor te zorgen dat we met elkaar in een veilige en leefbare omgeving kunnen wonen, werken en recreëren. Mensen die activiteiten uitvoeren zijn hiervoor in de eerste plaats zelf verantwoordelijk. Mogelijk schade, hinder en overlast moet worden
voorkomen of hersteld. Dit is soms erg complex en daarom is besloten dat de overheid regels stelt, vergunningen (V) afgeeft, toezicht (T) houdt en handhaaft (H) als dat nodig is (VTH-taken). In deze whitepaper kunt u lezen hoe het uitvoeren van deze VTH-taken in Nederland vastgelegd en georganiseerd is. Het onderwerp wordt met name belicht vanuit het perspectief van gemeenten en geeft een doorkijkje naar de toekomst.

Nieuwe privacyregels voor boa’s

Door een veelheid aan technische mogelijkheden hebben bedrijven en organisaties een scala aan mogelijkheden om gegevens over personen vast te leggen. De mogelijkheden om persoonlijke gegevens te vergaren zijn vrijwel onbegrensd.

 

In dit whitepaper krijgt u alle nieuwe privacyregels voorgeschoteld.

Damocles moet steeds beter opletten!

Veel gedupeerden maken gebruik van de rechtsbeschermingsmogelijkheden. Vaak zonder succes, want de rechter stelt de burgemeester vrijwel altijd in het gelijk, vooral wanneer de burgemeester zijn Damoclesbeleid consequent en gemotiveerd uitvoert. Die situatie is aan het veranderen! De rechter wordt kritischer. Voldoende reden om de jurisprudentie nauwlettend te blijven volgen en het wellicht al jaren geleden vastgestelde Damoclesbeleid tegen het licht te gaan houden!

De huidige dreiging van terrorisme

Het belangrijkste bij de huidige dreiging van terrorisme is, logischerwijs, het voorkomen van een terroristisch misdrijf. In dit whitepaper wordt kort ingegaan over het radicaliseringsproces onder met name jongeren. Op lokaal niveau zijn veranderingen bij, bijvoorbeeld, jongeren namelijk goed zichtbaar. Gemeenten zijn daarom steeds meer betrokken geraakt bij het signaleren van radicalisering. Het is, volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) , aan de gemeenten de taak om radicaliseringsprocessen bij personen of groepen op tijd waar te nemen. De juiste interventie moet tot gevolg hebben dat personen niet verder radicaliseren en in het uiterste geval voorkomen dat personen of groepen een terroristisch misdrijf plegen.

Algemeen voorbeeld proces-verbaal

Op grond van uitspraken van de Europese rechter en voortschrijdend inzicht, krijgt de verdachte meer rechten. Onder andere rechten aangaande zijn verhoor. Het niet of foutief toepassen van de geldende regels kan grote consequenties hebben voor het bewijs dat uit zo’n verhoor naar voren komt.
Deze nieuwe regels brengen ook veranderingen voor het proces-verbaal met zich mee.

Voorbeeld proces-verbaal Baldadigheid

Handig voorbeeld pv voor boa’s die wel eens te maken hebben met baldadigheid (feitcode D 505). Update versie van 27 juli.

Gebroken-glas
Samenwerking-Xpert-Handhaving

10 tips voor gemeentelijke samenwerking bij toezicht en handhaving

Gemeenten krijgen steeds meer taken en bevoegdheden. Efficiency is te halen uit samenwerking tussen gemeenten, ook op het werkterrein toezicht en handhaving. Aan de samenwerking kleven zowel voor- als nadelen, die eerst in beeld gebracht moeten worden. Een zorgvuldige voorbereiding voorkomt latere tegenvallers en daarmee gepaard gaande (imago)schade. In dit whitepaper signaleren we aandachtspunten en valkuilen.

Nieuwe whitepapers als eerste lezen?

Schrijf u in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief met nieuws over jurisprudentie, wet- en regelgeving en interessante webinars en whitepapers!